ارتباط با ما

آدرس: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی 13911/34156

ایمیل: pub@qums.ac.ir  

شماره تماس: 02833357039
 

1