ارتباط با ما

آدرس: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت
کدپستی    3911/34156

ایمیل: pub@qums.ac.ir 
شماره تماس: 02833357039

1