اخبار اسلایدی
برگزاری شورای تألیف و ترجمه دانشگاه

1399/5/12 يكشنبه

جهت بررسی و امتیازدهی؛ 10 عنوان کتاب، تصویب چاپ 6 عنوان کتاب تألیفی و موافقت با چاپ 2 عنوان ترجمه کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه

با حضور اعضای شورا

دفتر معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

22 تیرماه 99