اطلاعیه ها
شوراي تاليف و ترجمه دانشگاه در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد

شوراي تاليف و ترجمه دانشگاه رأس ساعت 10 مورخ سوم تیر ماه 98 در سالن معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضا تشكيل  و در خصوص موارد درخواستی اعضا هیئت علمی دانشگاه تصميم گیری شد.