اطلاعیه ها
چهارمین نشست شورای تألیف و ترجمه سال 98 دانشگاه برگزار شد

1398/9/28 پنجشنبه

برای ارزیابی 15 عنوان کتاب ارسالی اعضای هیأت علمی دانشگاه و اتخاذ مصوبات جدید در جهت داوری و ارزیابی اولیه کتب توسط متخصصین حوزه مربوطه پیش از ارائه و بررسی عوامل مؤثر بر افزایش علاقه محققان به تألیف کتاب به ویژه در انتشارات دانشگاه و جنبه‌های حاکم بر افزایش نشر کتاب
با حضور اعضاء

دفتر معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

27 آذرماه