معرفی ریاست و اعضای شورا اداره کتب و انتشارات

معرفی ریاست و اعضای شورا اداره کتب و انتشارات:

دکتر محمدمهدی امام جمعه - معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
دکتر نوید محمدی - معاون آموزشی دانشگاه
جناب آقای دکتر سیدمهدی میر هاشمی - مدیر امور پژوهشی دانشگاه
سرکار خانم دکتر مهناز عباسی - معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
سرکار خانم دکتر  مریم تفنگچیها - معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
سرکار خانم دکتر فاطمه رنجکش - معاون پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی
جناب آقای دکتر نعمت اله غیبی - دبیر محترم هیأت جذب هیأت علمی دانشگاه
جناب آقای دکتر امیر پاکپور - رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
خانم شهرزاد غلامی - رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

مهندس محمدامین همت گر - کارشناس منابع علمی و انتشارات دانشگاه