آدرس: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی 13911/34156

ایمیل اداره کتب و انتشارات: pub@qums.ac.ir    

دکتر شهرزاد غلامی 02833335447 داخلی: 2665
محمدامین همت گر 02833356749 داخلی: 2644
ساره جلالی 02833356749 داخلی: 2652