انتشارات

دستورالعمل تألیف و ترجمه کتاب

 
http://vcr.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=df6b5c96-b3b1-4386-b552-9bcf4f940031 http://vcr.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=4327db6e-4923-4b0b-be9b-35ee7c86f653
 
مدیر مسئول :  محمدامین همت گر
تلفن تماس:  6-33336001 - 028 داخلی  2699
تلفن مستقیم:     028 - 33357039
پست الکترونیک:  publication@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین –
واحد کتب و انتشارات
 
مدیر مسئول :  دکتر حمیدرضا جوادی
سردبیر : دکتر مرجان نصیری اصل
کارشناس:  عاطفه خشکچالی
دبیرخانه:  مهشید کلانتری
تلفن تماس: 33357036 - 028  داخلی  2663
تلفکس:     028 -  33357036
پست الکترونیک:  jresearchdpt@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - چهارراه ولی عصر - کوچه مودت - فرعی اول،
دست چپ- معاونت پژوهش و فناوری-
دفتر مجله علمی دانشگاه
 

 
http://vcr.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=dd885eb4-f933-4d40-925e-c78f1655a9c7 http://vcr.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=386ea457-6463-4933-804a-52c4b412b490
 
سرپرست :  دکترحسین پیری
کارشناس : محمد امین همت گر
دبیر : پانته آ ناظمان
تلفن تماس:  33357036 - 028 داخلی  2658
پست الکترونیک:  researchstudent@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - چهارراه ولی عصر - کوچه مودت - فرعی اول،
دست چپ- معاونت پژوهش و فناوری- 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 
The official journal of Qazvin University of Medical Sciences
 مدیر مسئول :  دکتر مهدی سهمانی
سردبیر : دکتر تقی ناصرپور
تلفن تماس:      028 -  33328212
پست الکترونیک:  info@biotech-health.com
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین -
دانشکده پیراپزشکی