معرفی اعضاء
                                     
 

نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

سمت: رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول 

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2665 - 02833335447

  شرح وظایف

 

نام و نام خانوادگی: زهرا علی نسائی

سمت: کارشناس منابع علمی و انتشارات 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2652 - 02833356749

  شرح وظایف

نام و نام خانوادگی: ساره جلالی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) /مدیریت فناوری اطلاعات ( منابع اطلاعاتی )

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2652 - 02833356749

شرح وظایف