تماس با ما

آدرس: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی 13911/34156

ایمیل اداره کتب و انتشارات: pub@qums.ac.ir

شماره تلفن مستقیم 02833357039 :