شورای انتشارات دانشگاه

معرفی ریاست و اعضای شورا اداره کتب و انتشارات:

 • جناب آقای دکتر امیر پیمانی معاون پژوهش دانشگاه
 • جناب آقای دکتر پرویز پدیسار معاون آموزش دانشگاه
 • جناب آقای دکتر سید مهدی میر هاشمی مدیر پژوهشی دانشگاه
 • جناب آقای دکتر امام جمعه معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
 • سرکار خانم دکتر  عباسی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
 • سرکار خانم دکتر  تفنگچیها معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
 • سرکار خانم دکتر رنجکش معاون پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی
 • دبیر محترم هیات جذب هیات علمی دانشگاه سرکار خانم دکتر نصیری اصل
 • جناب آقای دکتر امیر پاکپور رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 • خانم شهرزاد غلامی رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
 • جناب آقای مهندس شاپور رفیعی مدیرمسئول انتشارات دانشگاه