نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشان داد: تمرینات یوگا بر میزان القای زایمان طبیعی مادران باردار تأثیر معناداری دارد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ 

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0