آناتومی
دکتر فریبا ظفری و دکتر فاطمه صباغ زیارانی
 فیزیولوژی انسان
دکتر محمد صوفی آبادی
 
 
تغذیه قبل از فعالیت های ورزشی و تمرینی

احمدرضارسولی، دکترمحمدرضا شیری و ...

مکمل های غذایی در ورزش عملکرد و کاربردها

احمدرضارسولی، دکترمحمدرضا شیری و ...


 

 
آیه های آشنا
کریم عسگری غنچه
مبانی بیوشیمی(ساختار و متابولیسم) 

دکتر حسین پیری، دکترجمشید  کریمی و ...


 
 
تکنولوژی پلاسمای سرد
دکتر پیمان قجر بیگی، دکتر انوشه شریفیان و ...
برنامه ریزی بهداشت و درمان
دکتر سعید آصف زاده، دکترعزیز رضاپور

 
 

مدیریت و تحقیقات بیمارستانی
دکتر سعید آصف زاده

مبانی اقتصاد بهداشت و درمان
دکتر سعید آصف زاده


 
 

فیزیولوژی عملی

دکتر محمد حسین اسماعیلی

آزمون های تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی
جهت ارزیابی تناسب قلبی-ریوی

دکتر سکینه ورمزیار و مهندس پیام حیدری


 
 

کتاب اصول بهره برداری از تصفیه خانه های
بیولوژیکی فاضلاب

دکتر محمد مهدی امام جمعه

کتاب مقدمه ای بر آنالیز اسیدهای آمینه پیتیدها و پروتئین ها

در محصولات لبنی

دکتر رزاق محمودی و جمعی از نویسندگان

   
 

کتاب مدیریت بهداشت و درمان

دکتر سعید آصف زاده، دکتر عزیز رضاپور

 

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0