• دکتر سیدمهدی میرهاشمی - سرپرست تحقیقات و فناوری دانشگاه
  • دکتر نوید محمدی - معاون آموزشی دانشگاه
  •  دکتر مهدی رنجبران - مدیر امور پژوهشی دانشگاه
  • خانم دکتر مهناز عباسی - معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
  •  دکتر  مریم تفنگچیها - معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
  •  دکتر فاطمه رنجکش - معاون پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی
  • دکتر نعمت اله غیبی - دبیر محترم هیأت جذب هیأت علمی دانشگاه
  •  دکتر امیر پاکپور - رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  • دکتر شهرزاد غلامی - رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
  • مهندس زهرا علی نسائی - کارشناس منابع علمی و انتشارات دانشگاه

گروه دورانV6.0.9.0