• •    دکتر سیدمهدی میرهاشمی – معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
  •    دکتر فاطمه سمیعی راد  – سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه
  •    دکتر مهدی رنجبران - مدیر امور پژوهشی دانشگاه
  •    دکتر حسین پیری - معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
  •    دکتر  مریم تفنگچیها - معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
  •    دکتر فاطمه رنجکش - معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
  •    دکتر حسین خادم حقیقیان - معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
  •    دکتر نعمت اله غیبی - دبیر هیأت ممیزه دانشگاه
  •    دکتر امیر پاکپور - رییس پژوهشکده بیماری های غیرواگیر دانشگاه
  •    دکتر شهرزاد غلامی - رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه
  •    مریم امینی  - کارشناس منابع علمی و انتشارات دانشگاه

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0