معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی 13911/34156

ایمیل اداره کتب و انتشارات: pub@qums.ac.ir
دکتر شهرزاد غلامی         02833335447    داخلی: 2665
زهرا علی نسائی            02833356749    داخلی: 2653
ساره جلالی                   02833356749    داخلی: 2688

 

 


گروه دورانV6.0.9.0