مدیر مسئول : مریم امینی
تلفن تماس:  6-33336001 - 028 داخلی  2654
تلفن مستقیم:     028 - 33356749
پست الکترونیک:  publication@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین         
واحد کتب و انتشارات

 

 

 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0