مدیر مسئول : زهرا علی نسائی
تلفن تماس:  6-33336001 - 028 داخلی  2653
تلفن مستقیم:     028 - 33356749
پست الکترونیک:  publication@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین         
واحد کتب و انتشارات

 

 

 

مدیر مسئول :  دکتر حمیدرضا جوادی
سردبیر : دکتر سحر مقبلی نژاد
کارشناس:  عاطفه خشکچالی
دبیرخانه:  عاطفه خشکچالی
تلفن تماس: 33357036 - 028  داخلی  2663
تلفکس:     028 -  33357036
پست الکترونیک:  jresearchdpt@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - چهارراه ولی عصر - کوچه مودت - فرعی اول،دست چپ- معاونت پژوهش و فناوری-دفتر مجله علمی دانشگاهگروه دورانV6.0.9.0